Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.ekonom.jgora.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony szkoły.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Zimmer, sekretariat@ekonom.jgora.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 64 23 728 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły zabezpiecza portiernia
Korytarze i sale nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach
Brak na terenie szkoły miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Brak tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

 • Dzienniczek elektroniczny Vulcan - https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808

Dodatkowe informacje