Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Akademia Sztuki Wojennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wojsko-Polskie/ASzWoj.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla głuchoniemych.

Nie wszystkie zdjęcia mają opis tekstowy.

Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika Kukla, redakcja@akademia.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261813293. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek nr 14 - łazienki dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednim wyposażeniem; - dostosowanie otworów drzwi wewnętrznych do odpowiedniej szerokości wymaganej dla osób niepełnosprawnych (tylko na parterze).

Budynek nr 101 - platforma przy schodach zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych umożliwiających dostanie się na pierwszą kondygnację nadziemną budynku (tylko do wejścia głównego i wejścia do kancelarii).

Budynek nr 94 - winda krzesełkowa w jednej z dwóch klatek.

W pozostałych budynkach nie ma usprawnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak wind, podjazdów i toalet dla osób niepełnosprawnych. Nie istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma pętli indukcyjnych.

Przy wszystkich budynkach znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aby się dostać do siedziby, należy przejść przez biuro przepustek.

Akademia Sztuki Wojennej mieści się w Warszawie-Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 Możesz skontaktować się mailowo - pdon@akademia.mil.pl lub telefonicznie – 261814328.