Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://ppptczew.naszaporadnia.com/

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Internetowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    - część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    - brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Powody braku spełaniania wymagań

  • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie można używać skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Zdrowowicz, b.zdrowowicz@ppp.tczew.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 585311009 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku Poradnii jest usytuowane od ul. Wojska Polskiego. Jest zadaszone i wykonane ze schodów. Z boku przygotowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku Poradni korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku trzykondygnacyjnym jest winda, która pozwala wjechać na poszczególne piętra osobom niepełnosprawnym.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku Poradni nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem placówki wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do Poradni może wejść osoba z psem asystującym.
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

1.Deklaracja o osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych.
Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje