Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
eboi.wierzchowo.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

brak

Adres

brak danych

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2024-07-03 02:09:41

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

zgodność

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.
Urząd Gminy Wierzchowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
Urząd Gminy Wierzchowo
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
2021-08-03
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
2022-03-30
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
2020-01-31
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
Renata Borowczyk
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
promocja@wierzchowo.pl
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
94 361 88 46
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy, proszę kierować na adres poczty elektronicznej wierzchowo@wierzchowo.pl lub telefonicznie Tel. 94 36 18 597, 94 36 18 327
a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektonicznaLokalizacja: Urząd Gminy mieści się w budynku zlokalizowanym przy ul. Długiej 29 w Wierzchowie. Jest to budynek 3 kondygnacyjny. Komunikacja zewnętrzna – szerokość dojść i dojazdu do budynku są prawidłowe.

Miejsca parkingowe: Na parkingu usytuowanym z boku budynku Urzędu Gminy Wierzchowo wyznaczone są stanowiska dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również wyznaczono 1 stanowisko postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie stanowiska postojowe są wykonane z betonu asfaltowego (nawierzchnia gładka, równa o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), nie są ograniczone przeszkodami terenowymi.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzą dwa wejścia:

główne wejście od strony ulicy posiadające schody oraz wyposażone w podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia tuż przed wejściem głównym jest utwardzona chodnikiem z kostki betonowej o szerokości ok. 8 m. W wejściu głównym znajdują się drzwi dwuskrzydłowe rozwierane, wypełnione szkłem. Rama skrzydła i ościeżnicy w kolorze białym są widoczne na tle fasady. Drzwi nie posiadają siłowników wspomagających otwieranie. Szerokość skrzydła powyżej 90 cm. Wielkość oczek wycieraczki ułożonej za drzwiami głównymi zabezpiecza przed utknięciem laski osoby niewidomej, mata nie jest przytwierdzona na stałe do posadzki. Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa. Przy schodach na piętro znajduje się wideofon w celu ułatwienia kontaktu z pracownikami.

wejście boczne: od strony parkingu znajduje się winda. Windą można dotrzeć na każdą kondygnację Urzędu.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze istnieje dostępność do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Dostosowaniem dla osób słabowidzących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną są przede wszystkim kontrasty kolorystyczne, które zastosowano w ciągach komunikacyjnych – posadzki są znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian.

Urząd nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Urząd zapewnia dostęp do tłumacza po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez inną osobę uprawnioną do ułatwienia porozumienia z osobą wymagającą pomocy w formie e-mail, fax, telefonicznie lub drogą pocztową, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne
nie dodtyczy

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
Brak wykrytych błędów

Podgląd idź do góry

https://eboi.wierzchowo.pl/deklaracja-dostepnosci    Sprawdź stronę w WAVE