Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
lawp.lubelskie.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

Adres

Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, Poland

Inne adresy WWW pod tym samym adresem fizycznym

Lista podmiotów znajdujących sie pod tym samym adresem fizycznym
Adres strony DD Nazwa Status Akcje
lawp.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
zgodna
zobacz
lawplublin.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
zgodna
zobacz
lawplublin.bip.lubelskie.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
zgodna
zobacz
lawp.lubelskie.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
częściowo zgodna
zobacz

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2024-05-30 02:05:04

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

częściowa zgodność

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.

Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9A, e-mail: lawp@lubelskie.pl, tel. +48 81 46 23 800, dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: lawp.lubelskie.pl.

a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9A, e-mail: lawp@lubelskie.pl, tel. +48 81 46 23 800, dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: lawp.lubelskie.pl.
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty, pliki multimedialne oraz elementy interaktywne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Filipek, e-mail: lawp@lubelskie.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 46 23 800. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektoniczna

ul. Wojciechowska 9A, Lublin

Budynek LAWP jest widocznie oznakowany. Dla klientów dostępne są dwa wejścia główne do budynku na poziomie terenu – jedno od strony wschodniej (od ul. Wojciechowskiej – od strony poprzedniej siedziby LAWP) i drugie od strony zachodniej (od ul. Skromnej). Od strony wschodniej (ul. Wojciechowska) dojazd do wejścia do budynku jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Wejście do budynku znajduje się na poziomie ulicy. Z obu stron budynku są szerokie drzwi automatycznie rozsuwane z czujnikiem ruchu bez progów. Obiekt posiada zadaszenie nad każdym z dwóch głównych wejść.
Obiekt zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz posiada informację wizualną z listą firm znajdujących się budynku w postaci tabliczek przymocowanych do elewacji przy każdym z głównych wejść oraz logo LAWP w górnej części fasady budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Przy portierni na parterze są wyraźne tabliczki z nazwami firm wraz z numerem piętra. Portier usytuowany jest bezpośrednio pomiędzy wejściami, co umożliwia uzyskanie natychmiastowej informacji i pomocy.
Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną możliwość poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami, tj. umożliwione jest dotarcie do niezbędnych pomieszczeń (z wyjątkiem technicznych) w budynku. Budynek wyposażony jest w 2 windy dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. przyciski z językiem Braillea oraz komunikaty głosowe oraz cyfrowe.
Wejście do Punktu kontaktowego LAWP znajduje się na parterze naprzeciwko recepcji. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze na lewo od wyjścia z windy – informuje o tym tabliczka wskazująca kierunek.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu budynku na parterze obok wind (za recepcją) oraz na drugim piętrze na lewo od wyjścia z windy. Toalety, schody i windy są oznaczone tabliczkami w języku Braille’a.
W budynku, w siedzibie LAWP są dwie pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących. Pierwsza znajduje się na parterze w Punkcie kontaktowym, druga na drugim piętrze na sekretariacie. Dwie pracownice LAWP są przeszkolone w języku migowym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ulokowane są:
• przy głównej ulicy, przy której znajduje się budynek
• za budynkiem Administracji (pomiędzy nową a starą siedzibą LAWP)
• pod budynkiem w parkingu podziemnym (dostęp wymaga wpisania kodu aby otworzyć bramę)
W celu udostępnienia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, która przyjedzie samochodem można prosić o kontakt pod numerem telefonu +48 81 46 23 812.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie ma przeciwskazań ani przeszkód aby wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W LAWP jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępna
Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
Brak wykrytych błędów

Podgląd idź do góry

https://lawp.lubelskie.pl/deklaracja-dostepnosci/    Sprawdź stronę w WAVE