Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
miastoturek-bip3.alfatv.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

brak

Adres

brak danych

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2024-05-21 05:26:47

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

częściowa zgodność

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.
Urząd Miejski w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
Urząd Miejski w Turku
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
2020-09-17
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
2020-09-17
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
2020-09-23
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
samodzielna ocena
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
Andrzej Drzewiecki
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
sekretarz@miastoturek.pl
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
63 289 61 13
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektoniczna

Wydziały Urzędu Miejskiego w Turku umieszczone są w czterech lokalizacjach:

1. Ul. Kaliska 59 - główny budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

Biuro Obsługi Klienta,
Kasa Urzędu Miejskiego,
Burmistrz oraz Zastępcy Burmistrza,
Biuro Rady Miejskiej,
Wydział Inżynierii Miejskiej (odpady komunalne , ochrona środowiska, drogi),
Wydział Spraw Społecznych,
Wydział Mienia Komunalnego (gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami),

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Kaliskie j- dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości.Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania.
Budynek ma trzy kondygnację. Biura Urzędu znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Przy budynku znajduje się parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku należy skierować się do Biura Obsługi Klienta Urzędu znajdującego po prawej stronie od wejścia głównego.
Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.
Merytorycznie właściwą obsługę Klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu.
Po załatwieniu sprawy, pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.
Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.
Pochylnia: tak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: brak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

2. Ul. Szkolna 4 - budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (biuro dowodów i ewidencja ludności),
Wydział Mienia Komunalnego (sprawy mieszkaniowe).

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne od strony ulicy Szkolnej: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody).
Wejście od strony podwórka: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi nie otwierane automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.
Pochylnia: brak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

3. Ul. Browarna 11- budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku: Wejście główne od ulicy Browarnej: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.
Pochylnia: tak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: brak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

4. Ul. Jedwabnicza 4- budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

Centrum Obsługi Inwestora.

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku: Wejście główne od ulicy Jedwabniczej: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi nie otwierane automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.
Pochylnia: nie.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: tak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Burmistrz Miasta Turek informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, w formie pisemnej lub ustnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, bądź na adres poczty elektronicznej poczta@miastoturek.pl lub za pośrednictwem faksu na numer 63 289 61 11.

a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne
brak aplikacji mobilnej

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
Brak wykrytych błędów

Podgląd idź do góry

https://miastoturek-bip3.alfatv.pl/deklaracja-dostepnosci    Sprawdź stronę w WAVE