Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
mops.bip.jaworzno.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

brak

Adres

brak danych

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2024-03-01 10:09:09

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

częściowa zgodność

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mops.jaworzno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy art.10 pkt. 4 deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się w sposób następujący : zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mops.jaworzno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy art.10 pkt. 4 deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się w sposób następujący :
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
2013-12-30
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
2020-01-22
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
nie dotyczy
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
2020-09-22
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie : Dział Administracyjny, Dział IT, Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych. .
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
Dane kontaktowe : imię i nazwisko Koordynatora ds. dostępności : Patrycja DROBNIAK - WASILEWSKA @: dostepnosc@mops.jaworzno.pl telefon : 32 618 18 72 | 32 618 18 39 | 32 618 18 40 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie | ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
dostepnosc@mops.jaworzno.pl
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
32 618 18 39 | 32 618 18 72 | 32 618 18 50 | 32 618 18 62
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałych podległych komórek organizacyjnych : A. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Północnej 9b w Jaworznie, administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • w budynku są dwa wejścia, główne od strony wschodniej, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla wózków i od strony zachodniej, gdzie do wejścia prowadzą schody, • przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, • w budynku jest winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, • do budynku i wszystkich pomieszczeń MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. B. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Grunwaldzkiej 235, administrowanym przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie: • w budynku są dwa wejścia, główne od strony północnej do którego prowadzą schody oraz wschodniej z poziomu terenu poprzez przychodnię lekarską ZLO. • w skrzydle budynku z wejściem od strony wschodniej znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie parteru osoba niepełnosprawna ma możliwość przemieszczenia się korytarzem do skrzydła budynku z wejściem od strony północnej, • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się we wszystkich pomieszczeniach biurowych MOPS zlokalizowanych na parterze budynku, • przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • do budynku i wszystkich pomieszczeń MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. C. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 14 w Jaworznie, administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • w budynku są trzy wejścia z poziomu terenu, dwa od strony północnej i jedno od strony południowej, • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu biurowym MOPS zlokalizowanym na parterze budynku, • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • do budynku i wszystkich pomieszczeń MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. D. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Jaworznie, administrowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno: • do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Jagiellońskiej, • do wejść prowadzą schody. Do końca br będzie zamontowany podnośnik windowy dla osób niepełnosprawnych (projekt w trakcie realizacji), • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, • do budynku i wszystkich pomieszczeń MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych na parteru budynku w sali konferencyjnej. E. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie- lokale zajmowane w części budynku przy ul. Maksymiliana Kolbego 20 w Jaworznie administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • do lokalu prowadzi jedno wejście od strony ul. Maksymiliana Kolbego, • do lokalu MOPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. F. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Łukasiewicza 6 w Jaworznie administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • do lokalu prowadzi jedno wejście z poziomu terenu, • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu biurowym, • obok budynku na parkingu ogólnodostępnym znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • do lokalu i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. G. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - lokale zajmowane w części budynku przy ul. Łukasiewicza 7 w Jaworznie administrowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: • do lokalu prowadzi jedno wejście z poziomu terenu, • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, • przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, • do lokalu i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż w związku zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Dz.U. 2017 poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić powyższą informację w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie nie posiada zatrudnionego tłumacza języka migowego niemniej jednak w powyższych sytuacjach będzie starał się zapewnić rozwiązanie alternatywne. W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się poprzez e-mail: dostepnosc@mops.jaworzno.pl lub pod numerami telefonów : 32 618 18 72 lub 32 618 18 39.

a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne
nie dotyczy

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
Brak wykrytych błędów

Podgląd idź do góry

https://mops.bip.jaworzno.pl/deklaracjadostepnosci.dhtml    Sprawdź stronę w WAVE