Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
pomorskie.eu  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZTUMIE

Adres

Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn, Poland

Inne adresy WWW pod tym samym adresem fizycznym

Lista podmiotów znajdujących sie pod tym samym adresem fizycznym
Adres strony DD Nazwa Status Akcje
gov.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KOMENDA POWIATOWA PSP W KWIDZYNIE
zgodna
zobacz
psp-sztum.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZTUMIE Brak DD zobacz

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2024-05-02 12:55:27

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

częściowa zgodność

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portal samorządu województwa pomorskiego.
a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
https://pomorskie.eu/
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
1 lipca 2020 r.
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
1 lipca 2020 r.
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
1 lipca 2020 r.
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
Anna Bizub-Jechna
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
dostepnosc@pomorskie.eu
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
58 32 68 871
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo do wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (dalej Urząd) z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może zażądać od Urzędu udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W takim żądaniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres strony internetowej, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na Twoje żądanie o zapewnienie dostępności odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym. Podamy też informację, w jakim terminie możemy rozwiązać problem opisany w Twoim żądaniu. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania Twojego żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie opisanym w żądaniu nie będzie możliwe, zaproponujemy dla Ciebie alternatywny sposób załatwienia sprawy.

Pamiętaj!

Możesz odmówić skorzystania z zaproponowanego sposobu alternatywnego dostępu do strony internetowej/aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Jeżeli ocenisz, że nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny byłyby niewłaściwe, masz prawo złożyć na nas skargę.

Skarga na brak dostępności cyfrowej

Skargi na brak dostępności cyfrowej prosimy kierować do organu nadzorującego Urząd, czyli do Marszałka Województwa Pomorskiego

Sposoby kontaktu z Urzędem w celu złożenia skargi:

 • korespondencyjnie – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
 • osobiście – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
 • pocztą elektroniczną – na adres info@pomorskie.eu;
 • przez system ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP)
 • skargi i wnioski można składać także ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania w Urzędzie sporządzi pracownik Departamentu Organizacji.

Jeśli Urząd w ciągu 1 miesiąca nie zareaguje na Twoją skargę na brak zapewnienia dostępności i w wyznaczonym czasie nie poinformują Cię o wyniku rozpatrzenia skargi, możesz złożyć skargę na bezczynność.

Możesz również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w Twojej sprawie.

Zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Informowanie Urzędu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. W takim przypadku możesz skorzystać z takiego samego sposobu kontaktu z Urzędem, jak przy składaniu skargi na dostępność cyfrową.

Tylko osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

W takim wniosku prosimy podać:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe,
 • wskazanie bariery, która utrudnia lub uniemożliwia dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Na wniosek o zapewnienie dostępności odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cie o tym.

Podamy też informację, w jakim terminie możemy rozwiązać problem opisany we wniosku. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wniosku.
Zastrzeżenie
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie  dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, niezwłocznie zawiadomimy Cię o braku możliwości zapewnienia dostępności. W takiej sytuacji zobowiązujemy się zapewnić dostęp alternatywny.

Jeżeli w Twojej ocenie nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny były niewłaściwe, masz prawo złożyć skargę.
Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia:

 • w którym upłynął odpowiednio termin:
 • 14 dni na zapewnienie dostępności,
 • wskazany w powiadomieniu o przyczynach opóźnienia zapewnienia dostępności;
 • otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia przez Urząd dostępności w zakresie określonym we wniosku oraz w związku z brakiem działań Urzędu w zakresie zapewnienia dostępu alternatywnego.

Link do strony internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na temat sposobów składania skarg i wniosków.

a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna
a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
Brak wykrytych błędów

Podgląd idź do góry

https://pomorskie.eu/deklaracja-dostepnosci/    Sprawdź stronę w WAVE