Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
tarr.org.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

Adres

Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Poland

Inne adresy WWW pod tym samym adresem fizycznym

Lista podmiotów znajdujących sie pod tym samym adresem fizycznym
Adres strony DD Nazwa Status Akcje
skepe.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
częściowo zgodna
zobacz
tfpk.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
błąd odczytu
zobacz
wikznin.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
błąd odczytu
zobacz
technopark.org.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY Brak DD zobacz
p20.edu.bydgoszcz.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
częściowo zgodna
zobacz
sp43.edu.bydgoszcz.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
częściowo zgodna
zobacz
kujawskopomorskiszpital.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY Brak DD zobacz
mgopsizbica.naszops.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
częściowo zgodna
zobacz
cudzoziemiec.bydgoszcz.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
zgodna
zobacz
gov.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
zgodna
zobacz
bip.bydgoszcz.uw.gov.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
zgodna
zobacz

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2024-05-29 23:36:02

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

częściowa zgodność

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.
a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej TARR S.A.)
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
https://tarr.org.pl
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
2012.11.26.
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
2021.05.30.
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
30.05.2021
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej www.tarr.org.pl lub jej subdomen prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat, . Kontaktować się można również telefonicznie, dzwoniąc pod numer 56 699 55 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać tą samą drogą. Każda osoba odwiedzająca stronę www.tarr.org.pl oraz jej subdomeny może wystąpić z żądaniem zapewnienia ich dostępności cyfrowej lub dostępnego na nich elementu. Może również zażądać udostępnienia zamieszczonej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, takiego jak np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości opublikowanego filmu czy dostarczenie transkrypcji nagrania. Wniosek o udostępnienie wskazanego elementu powinien zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • Link lub dokładne wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie;
 • Preferowany alternatywny sposób przedstawienia niedostępnej informacji;
 • Sposób kontaktu wraz z danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z osobą zgłaszającą żądanie;

Ostatni punkt nie dotyczy wniosków, których autorzy nie zgłaszają potrzeby otrzymania informacji w sposób alternatywny. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. winna zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. O braku możliwości dotrzymania tego terminu TARR S.A. poinformuje wnioskującego tak szybko, jak będzie to możliwe, wskazując jednocześnie termin realizacji żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy TARR S.A. nie ma możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. Szczegółowo prawa wnioskującego oraz obowiązki instytucji publicznej, do której składany jest wniosek o udostępnienie elementu w sposób dostępny cyfrowo, a także procedurę udostępniania tego elementu regulują zapisy art. 18 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Gdy opisane w nim możliwości pozyskania dostępu do elementów niedostępnych cyfrowo zostaną wyczerpane, składający wniosek ma prawo złożyć skargę, a także wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
sekretariat
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
56 699 55 00
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ostatni punkt nie dotyczy wniosków, których autorzy nie zgłaszają potrzeby otrzymania informacji w sposób alternatywny. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. winna zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. O braku możliwości dotrzymania tego terminu TARR S.A. poinformuje wnioskującego tak szybko, jak będzie to możliwe, wskazując jednocześnie termin realizacji żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy TARR S.A. nie ma możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. Szczegółowo prawa wnioskującego oraz obowiązki instytucji publicznej, do której składany jest wniosek o udostępnienie elementu w sposób dostępny cyfrowo, a także procedurę udostępniania tego elementu regulują zapisy art. 18 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Gdy opisane w nim możliwości pozyskania dostępu do elementów niedostępnych cyfrowo zostaną wyczerpane, składający wniosek ma prawo złożyć skargę, a także wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego mieści się w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167. Jest to teren Toruńskiego Parku Technologicznego, Budynek A. Budynek siedziby Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu znajduje się na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego. Budynek oznaczony jest literą „A” Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na przeciwko budynku - wejścia głównego do obiektu. Wejście do budynku znajduje się na parterze, bez barier architektonicznych. Drzwi otwierają się automatycznie, sterowane czujką ruchu, posiadają wymaganą przepisami technicznymi szerokość. Wewnątrz, na wprost wejścia do obiektu znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze, po prawej stronie znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Na każde piętro można dostać się windą. Po korytarzach można poruszać się na wózkach inwalidzkich. W budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego; osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym. Informacje dodatkowe: Informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Toruńskiego Parku Technologicznego są w większości dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej. Mogą jednak pojawić się tam multimedia otrzymane od osób trzecich, a także takie zamieszczone na stronie internetowej przed wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, które zgodnie z jej zapisami nie muszą być udostępniane cyfrowo.

a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
wstep fatal Element wstęp jest obowiązkowy

Podgląd idź do góry

https://tarr.org.pl/page/deklaracja-dostepnosci    Sprawdź stronę w WAVE